RODO

Informacja dla osób fizycznych kontaktujących się z Kancelarią

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mateusz Krawiec – Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Krawiec (ul. Syta 151/2, 02-987 Warszawa, dalej: „Kancelaria”). Dane kontaktowe Kancelarii: e-mail: biuro@mkrawiec.com, telefon: 502-634-741.
 2. Państwa dane osobowe zbierane są w celu zapewnienia Państwu lub podmiotowi, z którym Państwo współpracują (w szczególności jako pracownik, współpracownik, pełnomocnik, członek organu) świadczenia usług przez Kancelarię, w ramach współpracy z Kancelarią.
 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: RODO) tj.:
   
  1. w przypadku gdy Kancelaria świadczy na Państwa rzecz usługi w ramach współpracy z Kancelarią – przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do świadczenia na Państwa rzecz usług w ramach współpracy z Kancelarią. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia świadczenia na Państwa rzecz usług w ramach współpracy z Kancelarią,
  2. w przypadku gdy Kancelaria świadczy usługi na rzecz Państwa pracodawcy/podmiotu, z którym Państwo współpracują – przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywało jedynie w niezbędnym zakresie  do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów  Kancelarii. Prawnie uzasadnione interesy polegają na potrzebie zapewniania komunikacji i kontaktu z przedstawicielem podmiotu, na rzecz którego Kancelaria świadczy usługi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia usług przez Kancelarię na rzecz Państwa lub pracodawcy/podmiotu z którym Państwo współpracują.
 5. Państwa dane osobowe mogą być przekazane w niezbędnym zakresie podmiotom trzecim, współpracującym z Kancelarią przy świadczeniu usług w ramach współpracy z Kancelarią na Państwa rzecz lub na rzecz Państwa pracodawcy/podmiotu, z którym Państwo współpracują, w tym do państw trzecich tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na podstawie  art. 49 ust. 1 lit. b) i c) RODO (tj w przypadkach gdy przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem i przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, których dane dotyczą, między administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną) lub na innej podstawie wynikającej z obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych.
 6. W przypadkach, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie niezgodne z przepisami prawa o ochronie danych osobowych, będą Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane, tj. świadczenia na Państwa rzecz usług w ramach współpracy z Kancelarią (do czasu przedawnienia zobowiązań cywilnoprawnych i podatkowych, chyba że dalsze ich przetwarzanie będzie konieczne lub możliwe na podstawie obowiązujących przepisów prawa).